BiệtĐề .com

Nơi thể hiện khả năng giải quyết các biệt đề (vấn đề đặc biệt) của những người có tentuoi.com để được bình bầu các DanhHieu.com

Ban Biệt đề của QuocKhi.com

Mẹo tìm kiếm

Các danh sách trên đều sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng

Giới thiệu

Năng lực giải quyết các vấn đề đặc biệt (biệt đề) là một năng lực chủ chốt trong thời đại biến động sắp tới. Để tuyển chọn những người có khả năng giải quyết các biệt đề, Quockhi.com đã tạo ra BietDe.com để những người có tentuoi.com thể hiện khả năng giải quyết biệt đề của mình. 

Cách dự thi

Lưu ý: khi tạo trang trên website YourName.tentuoi.com, bạn cần lấy đường dẫn tùy chỉnh cho trang dự thi là một số thứ tự (ví dụ nếu bạn lấy số 12 thì sau khi công bố website sẽ được đường link của trang là yourname.tentuoi.com/12). Bạn không được thay đổi đường dẫn tùy chỉnh này khi đã nộp bài, không được đưa trang này vào làm trang con của một mục trình đơn vì sẽ làm thay đổi đường dẫn của trang

Bảng B - Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, ẩm thực

Bảng F - Kiến trúc, xây dựng, bất động sản